Ordlista

Bild för Peter Dahlgren
Inlagt av Peter Dahlgren 27 juli, 2011 - 22:03

Denna ordlista kring argumentation byggs upp efterhand med fler ord och mer exempel. Alla krångliga förklaringar ska skrivas om på ren svenska.

Antites
En tes som står i motsats till en annan tes. Om tesen är "vi bör sänka skatten" kan antitesen vara "vi bör höja skatten".
Argument
En rad påståenden som formar en slutsats. Syllogismen är en vanlig typ av argument.
Deduktion
Från en allmängiltig princip sluta sig till en specifik instans. Om vi exempelvis vet att alla människor är dödliga, så vet vi också att vi själva är dödliga. Motsatsen till induktion.
Dialektik
Metod för att ställa begrepp mot varandra för att komma fram till en sanning.
Entymem
En syllogism där översatsen, undersatsen eller bådadera är utelämnade eller underförstådda. Exempelvis "Jag är dödlig".
Eristik
Att debattera (med dialektik) för att vinna, inte för att komma fram till någon sanning.
Härledning
Att utifrån ett antal påståenden sluta sig till dess slutsats genom speciella härledningsregler. Man säger att slutsasen är giltig om den följer från översatsen och undersatsen enligt härledningsreglerna. Den vanligaste härledningsregeln kallas modus ponens och är deduktiv, och ser ut så här i sin torraste form:
1. Om A, så B (översats)
2. A (undersats)
3. Alltså B (slutsats)

På ren svenska :
1. Om det regnar ute, så tar jag med mig paraplyt
2. Det regnar
3. Alltså tar jag med mig paraplyt

Induktion
Från ett antal specifika instanser sluta sig till en allmängiltig princip, det vill säga generalisera. Om vi ser ett antal vita svanar kan vi dra slutsatsen att alla svanar är vita. Induktion är alltid förenat med en viss osäkerhet (i Australien finns nämligen svarta svanar). Motsatsen är deduktion.
Logik
Formellt system för att mer eller mindre mekaniskt härleda slutsatser ur påståenden genom speciella logiska regler. Matematik är också ett formellt system, och det har många likheter med logik. Se även härledning.
Påstående
Information som säger något om verkligheten och vanligtvis är sann eller falsk. Kallas ibland också sats, premiss eller proposition.
Retorik
Konsten att övertyga. Icke att förväxlas med att övertala eller överlista. En person som övertygas gör åsikten till sin egen, medan en person som övertalas går med på saken ifråga utan att göra åsikten till sin egen.
Slutsats
Ett påstående som härleds från andra påståenden (till exempel i en syllogism). Se också härledning.
Syllogism
Den vanligaste typen av argument med tre delar: översats, undersats och slutsats. Slutsatsen härleds från översatsen och undersatsen. Exempel på en deduktiv syllogism:
1. Alla människor är dödliga (översats)
2. Jag är en människa (undersats)
3. Jag är dödlig (slutsats)
Tes
Den ståndpunkt vi försvarar eller försöker bevisa i en debatt, exempelvis "rökning är skadligt" eller "vi bör höja skatten".
Undersats
Ett påstående i en syllogism.
Vederläggning
Att bevisa att ett argument är fel. Kan göras direkt (attackera någon del av syllogismen) eller indirekt (attackera följderna av argumentet).
Översats
Ett påstående i en syllogism.